TIN VIDEO – PHỎNG VẤN ÔNG CHUNG BÁ PHƯƠNG – TỔNG GIÁM ĐỐC GENERALI VIỆT NAM TRÊN INFOTV NGÀY 30/06/2014